Ordsamling

Farger Tall Hva er klokka?
uke dager år måneder
Farger

rojo rød
naranja orange
amarillo gul
verde grønn
azul blå
violeta violett
marrón brun
negro svart
blanco hvit


Tall

cero null
uno en
dos to
tres tre
cuatro fire
cinco fem
seis seks
siete sju
ocho åtte
nueve ni
diez ti
once eleve
doce tolv
trece treten
catorce fjorten
quince femten
dieciseis seksten
diecisiete sytten
dieciocho atten
diecinueve nytten
veinte tyve
veintiuno tyveen
veintidos tyveto
veintitres tyvetre
veinticuatro tyvefire
veinticinco tyvefem
veintiseis tyveseks
veintisiete tyvesju
veintiocho tyveåtte
veintinueve tyveni

treinta y uno trettien
treinta y dos trettito
treinta y tres trettitre
treinta y cuatro trettifire
treinta y cinco trettifem
treinta y seis trettiseks
treinta y siete trettisju
treinta y ocho trettiåtte
treinta y nueve trettini


cuarenta førti
cincuenta femti
sestenta seksti
setenta sytti
ochenta åtti
noventa nytti
cien hundreHva er klokka?

Hora Español Norsk
12:00h Las doce en punto klokka tolv
12:10h Las doce y diez klokka ti over tolv
12:15h Las doce y cuarto klokka kvart over tolv
12:20h Las doce y veinte klokka ti på halv ett
12:25h Las doce y veinticinco klokka fem på halv ett
12:30h Las doce y media klokka halv ett
12:35h La una menos veinticinco klokka fem over halv ett
12:40h La una menos veinte klokka ti over halv ett
12:45h La una menos cuarto klokka kvart på ett
12:50h La una menos diez klokka ti på ett
12:55h La una menos cinco klokka fem på ett

over
over halv på halv


Uke dager

Lunes Mandag
Martes Tirsdag
Miércoles Onsdag
Jueves Torsdag
Viernes Fredag
Sábado Lørdag
Domingo Søndagår måneder

enero januar
febrero februar
marzo mars
abril april
mayo mai
junio juni
julio juli
agosto august
septiembre september
octubre oktober
noviembre november
diciembre desember

opp
PAGINATION